Wizja i Wartości

WIZJA:

Przewyższamy ofertę konkurencji tworząc doskonałość operacyjną w relacji z klientami, pracownikami i innymi interesariuszami.

WARTOŚCI:

Komunikacja:

 • Dbam o to, aby każda ważna biznesowo informacja trafiła na czas tam, gdzie powinna. Buduję ją w sposób uwzględniający znajomość tematu przez odbiorcę
 • Zarówno kiedy zlecam zadanie, jak i kiedy jestem jego wykonawcą dbam o zrozumienie co, jak i na kiedy ma być zrobione
 • Słucham aktywnie, aby dobrze zrozumieć przekaz
 • Nie ma tematów tabu. Możemy rozmawiać o wszystkim

Współpraca:

 • Pracujemy w firmie jako jeden zespół
 • Kiedy podejmuję decyzję, zawsze biorę pod uwagę firmę jako całość oraz skutki tej decyzji dla środowiska i społeczności lokalnej
 • Udzielam konstruktywnej informacji zwrotnej, aby wzmacniać i rozwijać pracowników
 • We współpracy jesteśmy transparentni

Zaangażowanie:

 • Mam świadomość, że nasz rozwój ma swoje źródło w doskonałej współpracy z klientem
 • Sam z siebie wykonuję swoje zadania rzetelnie i na czas
 • Mierzę efekty swoich działań, wyciągam wnioski, przewiduję, udoskonalam działanie
 • Utożsamiam się z organizacją, jej tematy traktuję po gospodarsku, jak właściciel
 • Jestem otwarty na nowe rozwiązania. Szukam sposobów, jak je wdrożyć

___________________

 • Nasza działalność opiera się na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, środowiskowym i społecznej odpowiedzialności.
 • Naszym celem ekonomicznym jest stały wzrost przychodów poprzez kontrolę kosztów i długoterminowy rozwój firmy, zorientowany na osiąganie zysku.
 • Dążymy do utrzymania długotrwałych relacji z klientami, opartych na solidności i uczciwości.
 • Podstawą naszego sukcesu są kompetentni i zaangażowani pracownicy oraz doskonały menadżerski zespół.
 • Głównym celem naszej polityki środowiskowej jest ochrona klimatu i zasobów naturalnych.
 • Celem naszej polityki informacyjnej jest zapewnienie otwartej komunikacji. Przekazujemy informacje w sposób wiarygodny i odpowiedzialny.
 • Nasze wzajemne relacje cechuje aktywna i otwarta komunikacja.

 

Zasady Przywództwa

 • W oparciu o Misję firmy HeidelbergCement zostały opracowane Zasady Kierowania, których celem jest pomoc w budowaniu wspólnej kultury zarządzania i kierowania.
 • Absolutnym priorytetem jest koncentracja na szeroko rozumianej efektywności i zrównoważonym rozwoju przy jednoczesnej orientacji na klienta i wzrost wyników.
 • Kierując się tym przesłaniem, największe znaczenie ma dla nas świadomość kosztów i wysoka efektywnośc struktur i procesów, jak również szybkie i konsekwentne wdrażanie decyzji. Aby osiągnąć te cele, opieramy się na naszych wykwalifikowanych i zaangażowanych pracownikach i świetnej kadrze menadżerskiej. Jesteśmy przekonani, że kultura organizacyjna, która bazuje głównie na orientacji propracowniczej i partnerstwie przyczyni się do długoterminowych sukcesów HeidelbergCement.
 • Partnerstwo | "Zaufanie i uczciwość "
 • Orientacja na efektywność i wyniki | "Osiąganie lepszych wyników poprzez konsekwentną analizę porównawczą "
 • Orientacja na klienta | "Maksymalne korzyści dla klientów "
 • Zrównoważony Rozwój | "Odpowiedzialne postępowanie"
 • Kompetencje zawowowe i społeczne oraz w zakresie zarządzania | "Kompetencje drogą do sukcesu"
 • Wzór do naśladowania | "Bądź przykładem dla innych"
 • Komunikacja i informacje | "Zapewnienie przejrzystości"
 • Zaangażowanie | "Bądź inspiracją dla siebie i innych"
 • Rozwój pracowników | "Stawiaj wyzwania i wspieraj"
 • Ocena i informacje zwrotne | "Rozwój i efektywność poprzez informacje zwrotne"