Bioróżnorodność

Roztaczające się niejednokrotnie na obszarze setek hektarów kopalnie surowców mineralnych to często tereny o wysokiej wartości przyrodniczej.       
Z jednej strony podlegają one wpływowi człowieka, ale z drugiej – usytuowane na terenach zamkniętych – stanowią atrakcyjne siedliska dla wielu cennych gatunków roślin i zwierząt, które w innym miejscu nie znalazłyby tak dogodnych warunków rozwoju.

Aby zachować to unikatowe bogactwo flory i fauny, koncern HeidelbergCement  i należące do niego spółki Grupy Górażdże od lat podejmują działania na rzecz ochrony bioróżnorodności terenów kopalnianych, zarówno w trakcie eksploatacji, jak i po jej zakończeniu. Realizują też wiele inicjatyw  popularyzujących walory przyrodnicze tych terenów. Najwięcej takich działań podejmuje się w Kopalni Wapienia „Górażdże”,  która obok systematycznie prowadzonych prac rekultywacyjnych, od 2005 roku realizuje również – we współpracy z przyrodnikami z Uniwersytetu Opolskiego – programy ochrony bioróżnorodności. Ich celem jest minimalizowanie zmian w środowisku przyrodniczym, związanych z eksploatacją surowców. Kilka lat temu na  terenie Kopalni „Górażdże” uruchomiono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną, ukazującą jej unikatowe walory przyrodnicze. Na uwagę zasługują też liczne działania edukacyjne i imprezy promujące walory przyrodnicze tych terenów. Wśród nich warto wymienić m.in. międzynarodowe seminaria naukowe czy warsztaty fotografii przyrodniczej.

Z początkiem 2014 roku Grupa Górażdże podjęła współpracę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP). W ramach wspólnych działań zebrano i przeanalizowano dane dotyczące walorów przyrodniczych 17 kopalń surowców mineralnych należących do Grupy Górażdże. Przeprowadzona analiza udowodniła, że najliczniej reprezentowaną grupą na terenach kopalni Grupy Górażdże są ptaki. Aby je chronić i stworzyć im dogodne warunki rozwoju, opracowano program działań, który będzie realizowany w kilku wybranych kopalniach Grupy Górażdże. Obejmuje on m.in.: tworzenie sztucznych wysp betonowych dla ptaków wodno-błotnych, ochronę siedlisk łąkowych i murawowych oraz umacnianie skarp dla jaskółek brzegówek.

Programy ochrony bioróżnorodności

Od 2005 roku Górażdze Cement SA we współpracy z przyrodnikami z Uniwersytetu Opolskiego prowadzą na terenie Kopalni Wapienia "Górażdże" Program Ochrony Bioróżnorodności. Jego realizacja przebiegała w kilku etapach. Więcej >

Quarry Life Award

Grupa Górażdże realizuje też wiele inicjatyw  popularyzujących walory przyrodnicze terenów kopalni. Jedną z nich jest organizowany co dwa lata konkurs przyrodniczy „Quarry Life Award”, skierowany do środowisk akademickich oraz stowarzyszeń i organizacji ochrony przyrody. Więcej >

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna

Przy współpracy z dr. Krzysztofem Spałkiem z Uniwersytetu Opolskiego na terenie Kopalni Wapienia "Górażdże" uruchomiono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną, której celem jest pokazanie unikatowych walorów przyrodniczych tej kopalni. Więcej >