Relacje ze społeczeństwem

Współpraca i budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną jest od wielu lat ważnym elementem działalności biznesowej spółek Grupy Górażdże. Budowanie dobrych relacji z naszymi interesariuszami w oparciu o dialog i otwartą komunikację jest ważnym elementem naszej misji i  biznesowej strategii.
Angażujemy się i wspieramy wiele przedsięwzięć w obszarze kultury i ochrony zabytków, nauki, edukacji, sportu oraz działalności filantropijnej. Większość naszych działań koncentruje się na terenie województwa opolskiego, gdzie znajduje się siedziba naszych trzech linii biznesowych i największe zakłady Grupy.

Aby wzmocnić i jeszcze skuteczniej realizować nasze społeczne zaangażowanie Grupa Górażdże powołała na początku 2012 roku swoją fundację pod nazwą GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie. Jej celem jest stałe wspieranie lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność operacyjną.
Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: ochrony środowiska,  nauki i oświaty, kultury i sztuki (ochrona dóbr kultury i tradycji), kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz  szeroko pojętej dobroczynności.

Działania sponsoringowe

Górażdże są znaczącym sponsorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, sportowych, wspierają działania charytatywne oraz placówki służby zdrowia. Więcej >