Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas absolutnym priorytetem, należy do głównych wartości i elementów kultury organizacyjnej naszej firmy. Utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy jest jednym z filarów  programu Sustainability Ambitions 2020, który zawiera podstawowe wytyczne w zakresie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju oraz definiuje istotę długofalowych zobowiązań koncernu Heidelberg Materials. W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy celem jest osiągnięcie do roku 2020 zerowego wskaźnika wypadków wśród pracowników własnych i podwykonawców.

Aby zrealizować ten cel, Heidelberg Materials Polska podejmuje od lat intensywne działania zmierzające do osiągnięcia wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Jakością i Ochroną Środowiska. Ponadto realizujemy programy profilaktyczne ukierunkowane na obszar bezpieczeństwa.

Pierwszą kampanią promującą bezpieczeństwo był Program „Zero Tolerancji”, podkreślający istotę i znaczenie pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Program ten w jasny sposób przedstawił nasze podejście do spraw BHP, zgodnie z hasłem „Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad, przepisów i wytycznych dotyczących BHP”.

Kolejną kampanią był program poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku pracy w Heidelberg Materials Polska pod hasłem „Razem zapobiegajmy wypadkom – razem budujmy bezpieczeństwo". Program składał się z dwóch podstawowych elementów: wymiaru mierzalnego, tzw. „twardego”, stawiającego nacisk na dane, policzalne wskaźniki i praktyczne narzędzia kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz obszaru dotyczącego zarządzania personelem, wizerunku Heidelberg Materials Polska, jako firmy społecznie odpowiedzialnej, pracodawcy traktującego sprawy BHP w sposób priorytetowy, ukierunkowanego na wzmocnienie świadomości, wagi i znaczenia bezpiecznej organizacji.

Ponadto corocznie organizujemy Tydzień Bezpieczeństwa w Heidelberg Materials Polska podczas którego podejmujemy nowe działania i inicjatywy oraz dzielimy się pomysłami na poprawę bezpieczeństwa pracy. Koncentrujemy się na tym, w jaki sposób możemy stworzyć kulturę bezpieczeństwa, która zachęca wszystkich do aktywnego uczestniczenia w poprawie warunków BHP w ich miejscu pracy.

Anna Grążka

Główny specjalista ds. bhp

Górażdże Cement SA ul.Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże
Polska