Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska jest fundamentem idei zrównoważonego rozwoju, która od wielu lat jest jednym z najważniejszych wyznaczników decyzji biznesowych podejmowanych w Heidelberg Materials Polska.
Strategia ekologiczna Górażdże Cement SA jest realizowana w czterech obszarach. Pierwszy z nich to inwestowanie w najnowocześniejsze, sprawdzone i dostępne technologie produkcji cementu. Drugi dotyczy efektywnej eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii poprzez wykorzystanie paliw alternatywnych. Trzeci to efektywna eksploatacja zasobów surowcowych poprzez zwiększenie ilości dodatków do produkcji cementu (reagips, popioły lotne, żużel wielkopiecowy). Firma prowadzi także rekultywację terenów poeksploatacyjnych kopalni wapienia „Górażdże” oraz programowe działania w zakresie ochrony biologicznej różnorodności na jej terenie.

Wytwórnie linii biznesowej Górażdże Beton minimalizują oddziaływanie na środowisko poprzez zastosowanie urządzeń eliminujących emisję pyłową na silosach cementu i pyłów lotnych. Recykling resztek betonu towarowego z betonomieszarek i pomp zapewnia wykorzystanie masy i szlamu betonowego do dalszej produkcji. Wytwórnie eliminują w ten sposób powstawanie odpadów.

Działalność wydobywcza, prowadzona przez kopalnie żwirów i piasków, należące do linii Górażdże Kruszywa, zmienia pierwotne zagospodarowanie powierzchni terenu oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze.  Przekazane gminom tereny, na których Górażdże Kruszywa zakończyły eksploatację wzbogacają miejscowy krajobraz, są oazą dla wędkarzy, miejscami do wypoczynku, a także potencjalnymi obszarami siedliskowymi i lęgowymi dla ptactwa.