Wraz z przyrodnikami Uniwersytetu Opolskiego od kilku lat realizujemy Program Ochrony Bioróżnorodności, którego celem jest minimalizacja bądź nawet wykluczenie strat przyrodniczych związanych z eksploatacja surowców na terenie kopalni odkrywkowych.
Efektem tej współpracy są między innymi dwie konferencje naukowe dotyczące ochrony różnorodności biologicznej na terenach górniczych, a także ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna przedstawiającą walory przyrodnicze obszaru górniczego Kopalni Górażdże, którą otworzyliśmy w 2008 roku. Ponadto w chwili obecnej Górażdże Cement SA są partnerem Uniwersytetu Opolskiego w projekcie „Dobry Staż”, którego celem jest wzmocnienie transferu wiedzy i innowacji pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami działającymi w Województwie Opolskim. W ramach tego projektu dwóch pracowników UO odbywa dodatkowy staż w obszarze finansów oraz górnictwa w Górażdże Cement SA. W oparciu o ramową umowę współpracy umożliwiamy studentom UO odbywanie w naszych zakładach praktyk zawodowych.