Programy ochrony bioróżnorodności

Od 2005 roku Górażdże Cement SA we współpracy z przyrodnikami z Uniwersytetu Opolskiego prowadzą na terenie Kopalni Wapienia "Górażdże" Program Ochrony Bioróżnorodności. Jego realizacja przebiegała w kilku etapach. Pierwszy etap polegał na skatalogowaniu, inwentaryzacji i waloryzacji flory i fauny terenu kopalni Wapienia Górażdże. W ramach drugiego etapu ustalono i przygotowano siedliska zastępcze dla wybranych gatunków, aby w dalszej kolejności dokonać ich przesadzenia z miejsc zagrożonych eksploatacją na siedliska zastępcze, zlokalizowane głównie na terenach zrekultywowanych wyrobisk lub w otoczeniu kopalni. Trzeci etap, rozłożony na wiele lat, polega na przenoszeniu najbardziej zagrożonych roślin, które znajdą się najbliżej prac. Od 2006 roku przyrodnicy z Uniwersytetu Opolskiego dokonali przesadzenia ponad 700 sztuk z ośmiu prawnie chronionych gatunków roślin (m.in.jarząb brekinia, gnieźnik leśny, przylaszczka pospolita, buławnik wielkokwiatowy). Wszystkie translokacje w/w gatunków wymagały zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Od 2014 roku Kopalnia "Górażdże" kontynuuje te działania w ramach uporządkowanego  i sformalizowanego Planu Zarządzania Bioróżnorodnością.

Działania w obszarze ochrony bioróżnorodności podejmowane są również w kopalniach linii Górażdże Kruszywa. W 2009 r. celem minimalizowania strat przyrodniczych na terenie eksploatacji złoża Ruda (powiat Kuźnia Raciborska) pracownicy Arboretum Ziemi Morawskiej dokonali przeniesienia - za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - kilkuset osobników chronionego gatunku zimowita jesiennego (Colchicum autumnale) na teren tej placówki. W 2010 r. w trzech kopalniach kruszyw (Gryżyce, Szczytniki, Wójcice) dokonano inwentaryzacji chronionych gatunków flory i fauny. Wyniki audytów zostały wykorzystane do opracowania programów zarządzania bioróżnorodnością w tych trzech kopalniach.

W 2011r. w ramach prac kompensacyjnych na terenie Kopalni Szczytniki w gminie Kunice odtworzono siedlisko gatunku motyla pod ścisłą ochroną - modraszka nausitousa (Maculinea nausithous) oraz kompleks leśny składający się z drzew liściastych (dęby, wiązy, jesiony).

W październiku 2012r. przeprowadzono nasadzenia zastępcze w ilości 3886 szt. drzew w zamian za usunięcie drzew rosnących na terenie złoża Kopalni Pawłów w gminie Wola Krzysztoporska w powiecie piotrkowskim