Piasek formierski 0/1 mm jest kruszywem drobnym, naturalnym o wysokiej zawartości kwarcu w przedziale 96-98,5%.
Zgodnie z Raportem z badań wykonanych w Instytucie Odlewnictwa AGH piasek ten charakteryzuje się następującymi cechami:

Rodzaj materiału: materiał sypki
Zawartość lepiszcza: 0,15%
Średnia wielkość ziarna d50: 0,37 mm
Frakcja główna: 0,40/0,20/0,32
Wskaźnik jednorodność, J: 76
Przepuszczalność na wilgotno, Pw: 490 [x10-8m2/Pa s]
Przepuszczalność na sucho, Ps: 320 [x10-8m2/Pa s]
Wskaźnik kształtu ziarna Wk: 1,31
Temperatura spiekania: 1525 oC
Zawartość węglanów: 0,17%
Zawartość Fe2O3: 0,18%
Zawartość SiO2: 98,4%

Zastosowanie

Wyjątkowość tego piasku polega na bardzo wysokiej zawartości kwarcu, co pozwala na jego wykorzystanie do produkcji odlewniczych materiałów formierskich tj. do sporządzania mas formierskich dla odlewów staliwnych, żeliwnych i z metali nieżelaznych.

Piasek formierski 0/1 można również stosować:

  • do betonów towarowych
  • do wielkowymiarowych wyrobów betonowych prefabrykowanych
  • do sporządzania zapraw murarskich i tynkarskich oraz
  • do wykonawstwa specjalistycznych robót inżynieryjnych.

Piasek 0/1 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z europejskimi:

  • PN–EN 12620 Kruszywa do betonu;
  • PN–EN 13139 Kruszywa do zapraw;
  • PN–EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
  • PN–EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Gdzie można kupić?