Ochrona środowiska w Górażdże Kruszywa

Działalność proekologiczna spółek ukierunkowana jest na minimalizowanie skutków oddziaływania naszej działalności na środowisko poprzez rekultywowanie terenów poeksploatacyjnych oraz nadawanie im wartości użytkowych lub przyrodniczych. Walory krajobrazowe uzyskiwane są metodą świadomego kształtowania rzeźby terenu, regulowania stosunków wodnych, odtwarzania gleb oraz umacniania skarp, co w konsekwencji prowadzi do powstania nowych terenów leśnych lub atrakcyjnych obszarów wodno-rekreacyjnych.

W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko w kopalniach realizowane są następujące działania:

  • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych w kierunkach: zalesiania, budowy zbiorników wodnych na cele rolnicze ( hodowla ryb), aranżacji miejsc rekreacji i sportu,
  • Ograniczanie emisji hałasu do wielkości normatywnych poprzez modernizację zakładów przeróbczych, ekranowanie, stosowanie nowoczesnych technologii w urządzeniach i maszynach urabiających, 
  • Ochrona terenów zalewowych dzięki kojarzeniu eksploatacji kruszyw  z budową zbiorników retencyjnych 
  • Ograniczanie emisji pyłowej poprzez stosowanie techniki zraszania półproduktów wodą w procesie produkcyjnym 
  • Zraszanie wodą dróg dojazdowych w celu wyeliminowania emisji niezorganizowanej pyłów spowodowanych transportem samochodowym
  • Ochrona powietrza poprzez stosowanie obiektów elektrycznych i olejowych
  • Ochrona zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystywanie niezbywalnych piasków i skruszonych skał do rekultywacji wyrobisk.