Cement hutniczy CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Zakładzie EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej oraz w Cementowni Górażdże. Głównym składnikiem cementu CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA jest klinkier portlandzki (35÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (36÷65%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).
Cement hutniczy CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" oraz wymagania normy PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności".

Zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 "Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku" cement hutniczy CEM III/A 42,5N jest cementem o niskim cieple hydratacji - LH.

Zgodnie z normą krajową PN-B-19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności" cement hutniczy CEM III/A 42,5N jest cementem siarczanodpornym -HSR i niskoalkalicznym -NA.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • niskie ciepło hydratacji (LH),
 • wysoka odporność na korozję alkaliczną (NA),
 • wysoka wytrzymałość początkowa,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych (HSR),
 • dobra urabialność mieszanki betonowej,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • jasna barwa.

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEMENTU CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

 • produkcja betonu zwykłego (towarowego) klasy C 8/10 - C 40/50 i wyższych,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • budownictwo morskie i ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin),
 • budownictwo hydrotechniczne i podziemne,
 • budowa nawierzchni drogowych, chodnikowych i parkingowych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich.

 

Cement hutniczy  CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem i w workach 25 kg.

Okres gwarancji na cement CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.”.